Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerini Yönetmelik Değişikliği

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlığın ''Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'', Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, teknik inceleme ve araştırmaya konu olabilecek herhangi bir kaza veya olaya sebebiyet verilmesi sonucunda, İdarenin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan da personel alarak yapacağı teknik ve idari tahkikat sonucu seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik geçerli bir sebebi olmaksızın meslek ilke ve gereklerine aykırı bir şekilde hareket ettiği veya ağır kusur ya da ihmali olduğu veya istihdam edildiği gemi trafik hizmetleri otoritesi veya yetkili olduğu bölgeler dışında çalıştığı tespit edilen deniz trafik operatörü veya başoperatörüne, İdarece belirlenecek kusur derecesine göre ceza verilecek.
İdare tarafından, ikaz, yeterlik belgesinin 3 ay süreyle askıya alınması, yeterlik belgesinin 6 ay süreyle askıya alınması, yeterlik belgesinin iptal edilmesi yaptırımlarından birisine karar verilecek ve bu durum gemi trafik hizmetleri otoritesine ilgilinin siciline işlenmesi ve yaptırımın uygulanması için bildirilecek.
Bir deniz trafik operatörü veya başoperatörünün herhangi bir sebeple mesleğine aralıksız 2 yıl veya daha uzun süre ara vermesi durumunda veya 2 yıl veya daha uzun bir süre boyunca yeterlik belgesinde belirtilen gemi trafik hizmetleri hizmet bölgesinde deniz trafik operatör veya başoperatörü olarak istihdam edilmediği hallerde, yeterlik belgesi askıya alınacak. Askıya alınan belgenin tekrar geçerlilik kazanabilmesi için belge sahibi, ilgili düzenlemelerde öngörülen görev başı eğitimini tamamlamak zorunda olacak.
İlgili gemi trafik hizmetleri otoritesi ya da İdarenin gerekli gördüğü durumlarda, bir deniz trafik operatör veya başoperatörü, periyodik sağlık kontrolünün süresi beklenmeksizin de sağlık kontrolüne sevk edilebilecek. Kontrol sonucunda düzenlenen sağlık raporunda ilgilinin mesleğini kalıcı şekilde yapmaya ruhsal veya fiziksel olarak uygun olmadığının belirtilmesi halinde yeterliği iptal edilecek. Sağlık raporunda ilgilinin mesleğini tam olarak yapmaya geçici bir süre için ruhsal veya fiziksel olarak elverişsiz olduğunun belirtilmesi durumunda ise yeterlik, raporda belirtilen süre için yetkili gemi trafik hizmetleri otoritesi tarafından alıkonulacak ve İdare tarafından yeterlik belgesi askıya alınacak.
Yeterlik belgesi iptal edilenler, belirtilen şartlara uygun olmaları ve talep etmeleri halinde, İdare tarafından belirlenen eğitimi almak ve sınavlarda başarılı olmak kaydıyla, yeterlik belgesinin iptal edildiği esnada çalıştığı gemi trafik hizmetleri otoritesi dışında ve Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) hariç olmak üzere, çalışmak istedikleri diğer gemi trafik hizmetleri otoritesinin uygun görüşü ve İdarenin kararı ile başka bir gemi trafik hizmetleri otoritesinde çalışabilecekler.
Belgesi askıya alınan ya da iptal edilen belge sahibi, yeterlik belgesini İdarenin belirttiği süre içerisinde İdareye iade edecek.
AIS cihazı bulundurması gerektiği halde bulundurmayanlara, yaptırım uygulanacak. AIS cihazı faal olduğu halde çalıştırmayanlar ile AIS cihazının arızalanması durumunda arızasını en yakın liman başkanlığına bildirmeyenlere yaptırım uygulanacak.
İdarenin izni olmaksızın gemi trafik hizmetleri kurmak, işletmek, gemi trafik hizmetleri verilerini ve görüntülerini elde etmek, başkalarına bu verileri ve görüntüleri iletenler, gemilerde ve askeri maksatlarla kullanılan AIS transponderleri hariç, kıyıda AIS sistemi kurmak, AIS transponderi ile belirli bir bölgedeki AIS'li gemilerin görüntü ve verilerini ele geçirmek, bunları yayımlamak ya da başkalarına iletmek, gemiler için üretilmiş AIS transponderini amacı dışında kullananlarla herhangi bir gemi trafik hizmetleri alanında üçüncü şahıslara verilmek üzere gemi trafik hareketleriyle ilgili bilgileri toplayan ve bu bilgileri yayımlayanlar hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince idari yaptırım uygulanacak ve 10 bin lira idari para cezası verilecek.
AIS Cihazı bulundurmayana para cezası
AIS cihazı bulundurmak yükümlülüğünde olan gemilerin kızakta bulunma, arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde bu cihazlarını açık ve çalışır halde bulundurması, söz konusu cihazın arıza yapması durumunda gemi/tekne, kaptan/donatanları durumu ivedilikle en yakın liman başkanlığına bildirmek zorunlu olacak.
İdare, ücreti karşılığında gemi trafik hizmetlerinden ve AIS'den elde edilen verileri ve görüntüleri uygun gördüğü gemi sahiplerine, gemi işleticilerine, liman tesislerine, acentelere veya denizcilikle ilgilenen kuruluşlara verebilecek.
DenizHaber.Com 16 Ağustos 2012

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com