Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

2010 Yılı Karayolu Trafİk Güvenliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Trafik güvenliği konusunda şiddetle yokluğu hissedilen bilimsel platform eksikliğini gidermek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı olarak Ocak Ayı içerisinde Mayıs 2010 tarihinde “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu” düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Trafik güvenliğinin bilimsel bir platformda birçok yönleri ile analiz edilerek, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için uygulanacak yöntem, teknik ve stratejilerin Polis-Üniversite-Sivil toplum Kuruluşları trafik güvenliği uzmanlarının katılımıyla, ülkemiz trafik güvenliği hakkındaki bilimsel öneri ve değerlendirmelerin ele alınması, analitik bir düşünce ile sentez yapılarak gelecek için karayolu trafik güvenliği konularında çeşitli projeksiyonların ortaya konulması amacıyla 06-07 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara'da Polis Akademisi Anıttepe Kampüsünde “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu’’ düzenlenmiş, sempozyuma beklenenden öte bir ilgi gösterilerek önceden duyurulan konu başlıklarında 112 ayrı bildiri ile başvuru gerçekleşmiştir. Başvuru sayısındaki bu yoğunluk başlangıçtaki planlamanın genişletilmesine ve serbest bildiri oturumlarının üç ayrı salonda yapılmasına yol açmıştır. Bilim kurulunun özverili çalışmaları sonucu belirlenen 71 adet bildiri 15 ayrı oturumda sunulmuş ve ayrıca “Trafik Güvenliği ve Eğitim” konu başlıklı panel düzenlenmiştir. 30 ayrı bildiri de poster sunum yapılmıştır. Sempozyumun yanı sıra Bilişim, İletişim, Denetim teknolojileri ve otomotiv sektöründen 30’dan fazla firmanın katılımıyla 3 gün süreli fuar düzenlenmiştir.

Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumunda sunulan tebliğler ile panel ve yapılan tartışmalar sonucunda: 
Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen karayolu trafik güvenliğinden etkilenmeyen kişi, kurum ve kuruluş bulunmadığı da göz önünde bulundurularak trafik kazalarının olumsuz olarak toplumu sürekli etkileyen ve terörden çok daha fazla can ve mal kaybına neden olan büyük bir sorun olduğu bütün katılımcılar tarafından kabul edilmiştir. Bu nedenle, "trafikte bir hayat kurtarmanın bütün bir insanlığı kurtarmak olduğu anlayışıyla" hareket edilmesi gerektiği, modern ve çağdaş toplumlarda trafik kurallarına uymamanın övünülecek bir tutum ve davranış olmadığı, aksine, hem bireylere hem de topluma karşı bir saygısızlık içermesi bakımından küçük düşürücü bir davranış olarak kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.
Karayolu trafik güvenliği konusunda toplumda trafik kültürü ve insan hayatına verilen değerler bütününün trafikte yeniden oluşturulması için gerek sorumlu ve yetkili, gerekse gönüllü olarak bütün kurum, örgüt ve bireylerin ortaklaşa hareket edebileceği platformlar ve çalışma grupları oluşturulmasının ve bu grupların birlikte hareket edebilmelerini sağlayacak koordinasyon kuruluşlarının oluşturulması gerektiği görülmüştür.

Trafik güvenliğinin çok boyutlu bir olgu olduğu ve bu alanda sürdürülecek çözüm odaklı çalışmaların da çok boyutlu olması ve koordine içerisinde yürütülmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte sempozyum boyunca öne çıkan belirli başlı öneriler şunlardır;

1. Taşıma talebini karşılayacak ulaşım altyapısının oluşturulması ve karayolu trafik güvenliğinin sağlanması konusunda gerçekçi, uygulanabilir ve somut hedefler içeren ulusal stratejiler, kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları da içeren karayolu güvenlik politikalar belirlenerek buna uygun stratejiler ve bütçeler oluşturulmalı,  toplumsal bir konsensüs sağlanmalı ve devlet politikası haline getirilmelidir.
2. Karayolu trafiğini ilgilendiren tüm mevzuat tek başlı bir yapı içerisinde ele alınmalı, Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınarak konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmalı ve bu alanda politikalar oluşturulurken toplumsal fayda ön planda tutulmalıdır.
3. Ulaşım politikaları ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınarak saptanmalı, Karayolu, Denizyolu, Havayolu, Demiryolu, Boru Hatları vb. ulaşım sistemleri arasında koordinasyon sağlanarak kombine taşımacılık devreye sokulmalıdır.
4. Kent içi ve kent dışı ulaşım anlayışı sübjektif, günübirlik ve çok parçalı çözümler yerine, ihtiyaçları karşılayabilen, geleceğe yönelik ve bilimsel unsurları içeren nitelik taşımalı, özellikle kent merkezlerinde toplu taşıma sistemleri özürlü ve engellilerin ihtiyaçlarına da gerçekten cevap verebilmeli, ulaşım rahatlığı ve konforu esas alınarak kullanım açısından cazip hale getirilmelidir.
5. Elektronik denetleme sistemleri, çok fonksiyonlu radar cihazları ve benzeri teknolojik sistemlerin denetleme hizmetlerindeki yoğunluğu ivedilikle artırılmalıdır.
6. Kaza analizlerinin, mühendislik, psikoloji gibi farklı disiplinlerden gelen uzmanların da katılımıyla oluşturulacak gruplarca ve kazanın oluşmasına etki eden tüm veriler dikkate alınarak yapılması için gerekli sistem oluşturulmalıdır.
7. Trafik kültürünün ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ulaşım ve trafik eğitimi-öğretimi daha aktif bir yapıda sürdürülmeli, küçük yaşlardan itibaren kişileri etkisi altına alacak ve yaşam boyu sürecek bir yapıya kavuşturulmalı genel bütçeden de pay ayrılmak suretiyle tek bir elden hazırlanacak görsel uygulamalarla geliştirilmeli, medya aracılığı ile yapılan trafik eğitimleri günün izlenebilir saatlerinde ve tüm kanallarda aynı anda yapılmalıdır.
8. Polis Akademisi ve diğer Üniversitelerimiz bünyesinde 'Trafik Mühendisliği' bölümü açılmalı ve bu bölüme uygun müfredat programları hazırlanmalıdır.
9. Trafik kazalarında önemli bir rol oynadığı bilinen ve mevzuatta öngörülen 0.50  promil  seviyesindeki yasal sınırın bile  kaza yapma oranını 2-5 kat artırdığı yapılan çalışmalarla da ortaya çıkan, trafikte alkol kullanımı konusu, bilimsel araştırmalar ve dünyadaki eğilim paralelinde yeniden ele alınmalıdır.
10.Karayolu trafik güvenliği konusunda düzenli ve ülke çapında yaygın katılımlı seminer ve sempozyumların bütün kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi, her yıl sorumlu, yetkili ve gönüllü kuruluş ve bireyleri aynı çatı altında toplayabilecek organizasyonların geleneksel bir anlayış içinde sürdürülmesinin yararlı olacağı sonucuna ulaşıldığı görülmüştür.
Düzenlediğimiz sempozyum hakkında şu ana kadar yapılan olumlu geri dönüşler, 2011 yılında, uluslararası seviyede bir sempozyum düzenlemek için bizleri motive etmektedir. Bu konuda gerekli çalışmalara başlayacağımızı şimdiden bildirirken bu sempozyum ve fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılımlarıyla bizlere güç veren kurum, kuruluş, firma ve kişilere teşekkür ediyor ve sempozyumun ülkemiz trafik güvenliğine katkı sağlamasını diliyoruz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Polis Akademisi tarafından yazıldı.
Cumartesi, 08 Mayıs 2010 05:27

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com