Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

Yaralanmalı Kazalar

1.Yaralanmalı kazalarda ilk yapılacak olan 112 ambulans servisini arayarak  yardım çağırmaktır.

112 Türkiye içinde, nerede olursanız olun  ev, iş, cep ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz olarak arayabileceğiniz acil sağlık sorunlarınıza ambulansla hizmet veren acil yardım telefon numarasıdır. Öncelikle 155 polisi aramak yerine, yaralıların durumu ve acil sağlık müdahalesi için 112 yi aramanız gerekir ayrıca   112 ihbar telefonunuzu aldığı zaman polise de bilgi verecektir. 112 telefonunu aradığınız zaman adınızı , soyadınızı ve nereden aradığınızı belirtin. Bulunduğunuz yeri, kaç yaralı olduğunu ve yaralıların durumu hakkında doğru bilgi vermeye çalışın. Adresi açık olarak belirtin çünkü bu bilgi ambulansın en kısa sürede ulaşmasını sağlayacaktır. Çağrınızı karşılayan 112 operatörü size aksini söylemedikçe telefonunuzu kapatmayın. Sakın olay yerinden ayrılmayın ve telefonunuzu boş yere meşgul etmeyin. 112 komuta kontrol merkezi sizin telefon numarasını gördüğü gibi size ulaşabileceği ikinci bir telefon numarasını da isteyebilir. Çünkü 112 merkezindeki nöbetçi doktorlar ambulans gelene kadar sizi yönlendirmek ve hasta hakkında diğer bilgileri almak için sizi tekrar arayabilir. Eğer yaralının bulunduğu ortamda herhangi bir tehlike yoksa ve ilk yardım eğitimi almadıysanız  yaralıyı kıpırdatmayın.

Yaralanmalı kazalarda 112 ambulans servisi yaralıyı en yakın ve tam teşekküllü hastaneye götürür. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından tedaviye hastanede devam edilir. Ambulanslar gece ve gündüz belirli noktalarda beklemekte ve mücbir neden ya da ekstra bir olay dışında hastaneye zamanında ulaşmaktadır. Ancak İstanbul için bu durum özellikle iş saatlerinde çok olanaklı değildir. Özellikle emniyet şeridi hiçbir şekilde kullanılamamakta ve ambulansın ulaşabilmesi zorlaşmaktadır. Oysa  “o ambulansın içinde biz ya da çok sevdiğimiz biri olabilir” diye düşünebildiğimizde her şey çok daha farklı olacaktır. Uluslararası ambulans geçiş üstünlüğüne göre yol vermeyi öğrenebilsek ambulansların kaza yerine geç ulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz.

Özellikle yaralanmalı kazalarda yanlış müdahale sonucu pek çok can kaybı ve kalıcı sakatlık ortaya çıkmaktadır. Eğer uzman değilsek ve kazalara yönelik bir ilkyardım eğitimimiz yoksa ambulansı ve uzman kişileri beklemek çok daha doğru olacaktır. Unutmayın, yapacağınız yardım yaralının hayatına yad sakat kalmasına neden olabilir.

2. Ek kazalara neden olmamak için, eğer aracınız varsa, aracınız güvenli bir yere alın ve flaşörlerinizi yakın.

3. Bagajınızda mutlaka reflektörlü malzemedenbir yelek yada uyarıcı işaret bulunduran bir giysi bulundurun. Gece görüş açısı daralmakta ve kazaya yardım etmeye çalışanlar da, gece karanlığında görülememekten dolayı kazaya uğramaktadır.Böyle bir durumda, aracınızda reflektörlü malzeme yoksa, açık renk bir atlet yada t-şörtü torpido gözünüzde bulundurun ve araç dışınıza çıktığınızda üzerinize giyin.

4. Trafik uyarı işaretlerini koyunveya zaman kazanmak için birisinden bu konuda size yardım etmesini isteyin. Yine aynı dikkat çekici giysiye sahip birine ( gece ise üzerinde reflektörlü malzeme bulunan yada açık renk giyinmiş), belli bir mesafede trafikteki araçları uyarmasını söyleyin.

5. Hastaneye gittiğiniz zaman 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa göre tüm tedavi masraflarınız ve sağlık harcamalarınız karşılanacaktır.  Motorlu araçların  neden olduğu yaralanmalı kazalarda ilkyardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmalar sonucu ayakta, klinikte, hastanede uygulanan tedavi giderleri ve tedavinin gerektirdiği tüm giderler aracın zorunlu mali sigortasını yapan sigorta firması tarafından veya Güvence Hesabından (Zorunlu Trafik Sigortası yok ise) karşılanır.  Bu harcamalar, Sigorta Firmasına başvuru tarihinden itibaren 8 gün içinde zorunlu mali sigorta kapsamında ödenir. (TK 98). Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi / özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak koşulu ile vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamı yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil edilmektedir. Eğer zorunlu trafik sigortası yoksa bu harcamalar Güvence Hesabından tahsil edilir. Sizin SSK, Emekli Sandığı ya da Bağ kur bilgilerinizi vermenize gerek yoktur. 2918 Sayılı kanuna göre zorunlu Trafik Sigortası kapsamında tüm tedaviniz gerçekleşecektir. Bu hizmetten yararlanmak için hizmet alınan sigorta firmasına en kısa sürede yaralanmalı trafik kazası mutlaka bildirilmelidir. Bu bildirim sonrası sigorta firması derhal devreye girer ve bir dosya oluşturarak harcamaların ödenmesini sağlar.

2918 sayılı Kanun - BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.

Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa

a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile

b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan, karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

Milli Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının görev ve yetkileri

Madde 8 - (18.01.1985-THK 245/1 dm aynen kabul; 28.03.1985-3176/1 dm; 17.10.1996-4199/6 md)3

b) Sağlık Bakanlığı:

1- Karayollarından meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

2- Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,

3- Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,

4- Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.

Sağlık Bakanlığı bu görevi yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığı'na verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmecisine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dâhilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonuna başvurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

6. Hastaneye gittiğiniz zaman eğer zorunlu trafik sigortası kapsamından yararlanmamış olsanız biledava aşamasında tedavi masraflarınızı talep edebilirsiniz. Bunun için yaptığınız tüm harcamaların faturalarını saklayın ve bir de kopyasını dosyanıza koyun. Hastanede, tedavi için yapmış olduğunuz tüm giderleri belgelemeniz gerekmektedir. Bakıcı, rehabilitasyon, psikolojik destek, yol, yemek vb tüm giderlerinizi belgelediğiniz takdirde tahsil edebilirsiniz.

7. Zorunlu trafik sigortası yoksa “Güvence Hesabından” tedavi giderlerini tahsil etmek için,Yaralanma Halinde Gereken Belgeler:

Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,

Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,

Dökümlü tedavi faturaları asılları,

Maluliyet söz konusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,

Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

Kaza ile illiyedi gösteren diğer belgeler.

* İstenilen belgeleri tam olarak vermeniz gerekmektedir.

Sigortacılık Kanunu'nun 14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar içinBelgeler:

Poliçe sureti,

Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,

Eksper Raporu,

Varsa mahkeme kararı sureti,

Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,

Kaza ile illiyedi gösteren diğer belgeler.

NOT:Söz konusu Sigorta Şirketlerinde daha önce hasar dosyası açılmış ise bu dosyadaki belge veya bilgiler geçerli olacaktır.

Ödemeler:

Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir..Güvence Hesabı’nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.

8. Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden kişiye poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir;önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

9. Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder. Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

10. Sigortalıya dava açılması halinde, dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır.Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

11. Trafik kazasında zarar görenler, kazaya neden kişiyi öğrendikleri tarihten itibaren, 2 yıl içinde talebini bildirmeleri gerekir. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz. Trafik sigortasında tazminat gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

12. Polis soruşturması, yaralanmalı trafik kazasında polis soruşturması başlatılır.En yakın merkezden gelen yetkililer bu soruşturmayı yürütür. Soruşturma tamamlandıktan sonra dosya savcılığa gönderilir. Dava asliye yâda ağır ceza mahkemelerinde görülür. Siz dava açmasanız bile kamu davası açılır.

13. Kaza tutanağı, polis soruşturması kapsamında hazırlanan kaza tutanağı, kazanın oluş şekli ve asli kusurun kimde olduğunun belirlenmesi açısından çok önemlidir. Tutanağı mutlaka inceleyin ve yanlış bir nokta varsa yetkililere yazılı olarak bildirin.  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan 112 Acil Acil Servis görevlileri ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sonrasında kaza tespit tutanağı adli tahkikata esas olmak üzere, aslı Polis Merkezleri vasıtası ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğinden sağlık görevlilerinin kaza tespit tutanağını ilgili Trafik Şubelerinden değil, Cumhuriyet Başsavcılıklardan alabilecekleri bildirilmektedir.

14. Araç tespiti ve incelenmesi,kazaya karışan araç/araçların tespiti, plaka numarası, sigorta poliçesi, aracın hızının tespit edilmesi, araçtaki hasarların belirlenmesi davada önemlidir. Polis soruşturması kapsamında araç incelemesi yapılmaktadır, bu inceleme sonuçlarını mutlaka siz de inceleyin ve aracın hız, hasar ve kusur durumunun yazılı olarak dosyaya konmasını sağlayın. Araç incelemesi araç servislerinde yapılmaktadır. Dava açısından önem taşıyacak tüm bilgiler inceleme sonucunda hazırlanan raporda yer almaktadır. İnceleme mutlaka yetkili servislerde yapılmalıdır.

15. Çevrede bulunan güvenlik kameraları, kaza noktasını gören tüm güvenlik kameralarının görüntülerini isteyin. Mobese, Eds, mağaza, ev vb. yerlerin kamera görüntüleri aracın ve kazanın oluşunu gösterecektir. Bu görüntülerden hız tespiti yaptırılabilir. Olayın hemen sonrasında bu görüntülerin polis ya da savcılık aracığı ile alınması gerekmektedir. Birçok işyeri kamera görüntülerini saklamamakta ve silmektedir. Olay üzerinden zaman geçtiği takdirde bu görüntülere ulaşmak zor olmaktadır. İstenilecek her türlü bilgi ve belge mahkeme aşaması öncesi soruşturmayı yürüten Emniyet Müdürlüğü, mahkeme aşamasında da savcılık kanalı ile istenilmelidir.

16. Görgü tanıkları, olayın oluş anında öncesinde ve sonrasında olay mahallinde olan kişilerle görüşüp, kazanın oluş şekli ve sonrası ile ilgili bilgi alınması gerekmektedir. Polis yürüttüğü soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerini tutanağa geçirecektir. Görgü tanıklarından mahkemede de şahitlik yapıp yapmayacağını ve iletişim bilgilerini almanız gerekiyor.

17.Polis soruşturmasının tamamlanması ve savcılığa dosyanın gönderilmesi Soruşturma dosyasını mutlaka okuyun ve yazılı olan her rapor, dosya, ifade tutanağı vb fotokopisini alarak kendinize bir dosya hazırlayın.

18. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunun’da  yer alan 32 Madde (Araç üzerinde yapılan teknik değişikleri1 ay içersinde ruhsata işlememek), 34 Madde ( Araç muayene sürelerini geçirmek), 31. Madde ( Araç üzerinde takoğraf, taksimetre çalışır durumda bulundurmamak ve arızalı olması), 91 Madde (Araca ait mali zorunluluk sigortasını yaptırmamak)belirtilen kanun maddelerinde araçların trafikten men edilmesi gerektiği ve eksikliklerin giderildikten sonrasında araç sahibine teslimi konusunda kanunda açık olarak kime teslim edilebileceği yazmamakla birlikte 34 maddeden şahıslara muayene yaptırabilmeleri için 7 günlük süre ile izin verilebileceği bildirilmektedir.

Ancak 20.09.2005  tarihli genelge ile aracın men edildikten sonrası teslimi yapılabilmesi için araç sahibi veya resmi belge ile belgelendirdiği bir kişiye teslim edilebileceği belirtilmektedir. Bu durum seyahat eden vatandaşın başka bir ilde bulunması durumunda ve aracı kendi adına devir almayanlar için ruhsat sahibine ulaştığında noterlerden vekâlet almaları gerektiği hafta sonuna denk gelindiğinde problemler yaşanmakta bu nedenle 2009 yılı itibari ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen   MUVAFAKATNAME ile araç sahibi İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şubelerinden belgeyi yetkili memur huzurunda imzalayıp ilgili yere fakslayarak vatandaşın mağduriyeti giderilmesi amaçlanmıştır. Araç hakkında haciz işlemleri trafik şubelerince değil  ilgili kurumlar bilgisayar ortamından kendileri direk haciz şerhi işleyip kaldırmaya yetkili kılınmış yapılan bu işlemlerde vatandaşların işlem yapmasında  kolaylık sağlamıştır.

19. Dava açılma süreci.Dosya savcılığa gittikten sonra avukat tutarak, kendi avukatınızla süreci takip edebilirsiniz. Müşteki olarak siz de davaya müdahil olabilirsiniz. Ayrıca kendiniz de davayı takip edebilirsiniz. Tüm davalarda dosyaya ve tutanağa yazılı olarak girmemiş konular dava içinde yer almaz. Yapacağınız tüm başvuru ve itirazları Mahkeme Heyetine vereceğiniz dilekçelerle yapmanız gerekir. Dava sürecinde araştırılmasını istediğiniz her konuyu da dilekçe ile Mahkemeye sunmanız gerekir. Ceza davaları kamu davasıdır. Siz takip etseniz de etmeseniz de dava kamu tarafından görülür ama davanızı takip edin ve hakkınız olanı almak için uğraşın. Bu zor süreç maddi ve manevi olarak sizi yıpratacaktır. Davada mutlaka yol durumu, araç durumu, alkol durumu, hız tespiti, görgü tanıkları ifadeleri, kamera kayıtlarının incelenmesini isteyin. Ayrıca Karayolu Trafik Kanununu mutlaka okuyun ve yasal olarak hakkınızı öğrenin. Dava uzun bir süreç, verilen mahkeme saatine uyulması zor, bu nedenle dava olan günlerinizi mümkünse boş bırakın. İnternet üzerinden benzer davalar ve sonuçlarını araştırın, size yol gösterecektir. Ayrıca kendi avukatınız dışında farklı avukatlar ile görüşüp bilgi alın. Avukatınız mutlaka iyidir ama unutmayın, avukatınızın birçok davası var ama sizin bir tane davanız var .

20. Eğer maddi olanağınız yoksa avukat tutamıyorsanız,Adli Yardım Bürolarına başvurabilirsiniz. (İstanbul) Adli Yardım Bürosu, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlamaktadır. Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet vermektedir. Başvuru sırasında Başvurucudan istenen belgeler ;

1) Muhtardan alınacak fakirlik belgesi,

2) Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi,

4) Dava için gerekli belgelerin fotokopisi.

İletişim Bilgileri,

Merkez Büro,İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok. Baro han. Kat: 3/304 Beyoğlu/İstanbul . Tel: (0212) 251 63 25 (dahili 150-163) Fax: (0121) 293 89 60

Kadıköy (Anadolu Yakası) Şube  Bahariye caddesi 82/7 Kadıköy/İstanbul Tel: (0216) 414 68 53 Faks: (0216) 414 68 43

Kartal (Anadolu Yakası) Şube  Orhantepe Mahallesi Derya Sokak No:3 Kartal/İstanbul Tel: (0216) 352 53 93 Tel: (0216) 352 53 95 Fax: (0216) 352 53 90

Bakırköy Şube  Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 1. kat Bakırköy

Tel: (0212) 583 12 33 Faks: (0212) 466 37 77.

İstanbul dışı için savcılığa başvurarak Cmuk’tan avukat talep edebilirsiniz. Savcılığa Muhtardan alacağınız fakirlik belgesi, ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurarak talebinizi yapabilirsiniz. Ayrıca davayı kendiniz de takip edebilirsiniz ama harcamalar ve  mahkeme masraflarını kendiniz ödemeniz gerekir.

21. Kaza sonrası sakat kalmak, kaza sonucu kalıcı bir sakatlığınız oluştuğu takdirde yaşamınızı bu sakatlığa göre yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Çok zor bir durum ama alışmak zorundasınız.  Yaşam engelli bir koşu, trafik kazaları ise bu engellerin birinci nedeni.  Sonradan olma sakatlıkların %75 nedeni trafik kazaları. Bir anda tüm hayatınız değişiyor. Kaza şoku, yaşananlar ve bir de üzerine kalıcı sakatlıklar mağdur ve mağdur yakınlarının yaşam kalitesini çok büyük bir oranda düşürüyor. Bu döneme alışana kadar mutlaka profesyonel bir yardım alın. Sosyal Hizmetler, Belediyeler yada hastanelerden bulunan psikologlar yada psikiyatristlerden destek alabilirsiniz.  Eğer İstanbul içinde yaşıyorsanız bizi de arayabilirsiniz ve ücretsiz olarak yönlendirme yapabiliriz. Ama burada en büyük görev size düşüyor,  bu duruma ne yazık ki alışmak ve yaşamınızı sakatlığınıza göre yeniden düzenlemek zorundasınız.  Ayrıca ne olursa olsun yaşamak güzel. Unutmayın! Tanrı size bir şans daha verdi.

a. Engellilerin mutlaka sağlık raporunun olması gerekir.Engellilere tanınan çeşitli haklardan yararlanabilmek için engelli bireyin sakatlığının türünü ve derecesini gösterir   Sağlık Kurulu Raporu alması zorunludur. Bu rapor, duruma göre Türkiye İş Kurumu, Defterdarlık, SHÇEK İL Müdürlüğü gibi kuruluşların sevkiyle alınabileceği gibi hastane başhekimliklerine kişinin bizzat başvurması yoluyla da alınabilir. Sosyal güvencesi bulunmayan yoksul kişilerden rapor ücreti alınmaması hastane başhekimliklerinin yetkisindedir.

b. Engelli Kimlik Kartı, kişinin engel durumunun  türünü, derecesini, sürekli veya geçici oluşunu, kimlik bilgilerini içeren ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan bir kimlik kartıdır. Bu kartı alabilmek için engelli kişinin aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

— Sağlık Kurulu Raporu,

— Sosyal Hiz. Uz. / Psikolog tarafından doldurulmuş Özürlü Kimlik Bilgi formu,

— Son 6 ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,

— Nüfus cüzdanı fotokopisi.

c. Oturulan konuttun engel durumuna göre düzenlenmesi.

Kat mülkiyeti yasasına tabi olan apartman, site vb. konutlarda yaşayan kişiler getirilen yasal düzenleme ile engeline uygun düzenleme yaptırma olanağına sahip olmuşlardır. 5378 sayılı Yasanın 19. maddesinde; “Madde 19- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir. Yeni Belediyeler yasasına göre rampa yaptırmak ve bina içine girişleri kolaylaştırmak için bağlı bulunduğunuz belediyeye binanın resimlerini, kat maliklerinin onay yazısını ve engel durumunuzu bildiren bir dilekçe ile başvurduğunuzda belediye bu hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor.

d. Engelli kimlik kartına uygulana indirimler

Türk Hava Yolları Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslarda Özürlülere İndirim Uygulanmaktadır. Türk Hava Yolları, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden tüm iç ve dış hatlarda yüzde 25 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen engelli, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen, engelli kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya ''ÖZÜRLÜ'' ibaresi bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.Ayrıca, 'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, engelli  yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve dış hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlanmaktadır.

Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüslerde Engellilere %50  İndirim Uygulanır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 48. maddesinde 19/11/2006 tarihinde yapılan değişiklik gereğince düzenli yolcu taşımacılığında(otobüsle şehirlerarası seyahat gibi) yaş şartı aranmaksızın engelliler için bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir.

TCDD, malul, gazi ve özürlülere anahat yolcu trenlerinde %20 indirimle sağlamaktadır.

Türkiye Denizcilik işletmelerine ait Kruvaziye Seferler ve iç hatlarda %20 indirim uygulanmaktadır.

İstanbul Deniz Otobüsleri,  Bedensel engelli,  % 40 ve üzeri derecede engelli bulunan ve Nüfus Cüzdanına özürlülük durumu yazılmış olan kişiler.   Bilgisayardan bilet kesilen dış hatlarda İNDİRİMLİ olarak yararlanırlar. İETT'den alacakları ÜCRETSİZ seyahat kartları üzerine taktıracakları indirimli akbillerini kullanmak suretiyle akbilli hatlarda İNDİRİMLİ olarak yararlanırlar.

Engelliler, gaziler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık almakta olanlar kimliklerini ibraz etmek suretiyle müzeler ve ören yerlerinden ücretsiz faydalanmaktadır. Engeller çadır ve yeri ücretinde %50 indirim uygulanmaktadır.

GSM Şebekelerinde engelliler için her şebeke engellilere özel tarifeler uygulamaktadır.

Toplu taşıma(Belediye Otobüsü-Metro vb.) ve Su Bedelinde Uygulanan Ücretler Belediyelerin kendi aldıkları kararlar doğrultusundadır. Bazı Belediyeler tümü ile ücretsiz bazı belediyeler ise belirli indirim uygulamaktadır. Bir çok Belediye önceden bildirmek kaydı ile   engelli araçlarını tahsis etmektedir.

Engelli aracına sahip olanlar ana arterlerde Belediyede alacakları bir belge ile geçici süre ücretsiz olarak park edebilirler. İstanbul için İsparklar Engelli aracından 2 saate kadar ücret almıyor ve sonraki saatlerde de % 50 indirim uyguluyor.

e. Hasta alt bezi kullanım bedeli,    Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olmadığının (çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiğinin uzman hekim raporu ile belirtilmesinden sonra,  reçete düzenlenmesi halinde,  kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait fatura bedelleri; günde 4 adedi ve her bez için 60 Kuruşu geçmemek üzere birer aylık devreler halinde bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunca ödenir.  Herhangi bir sosyal güvenceye tâbi olmama halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanması Valilik ve Kaymakamlıklardan talep edilebilir.

f. Engelliler için meslek edindirme kursları açan kurum ve kuruluşlar

Türkiye İş Kurumu,

Halk Eğitim Merkezleri,

Çıraklık Eğitim Merkezleri,

Özel Dershaneler,

Belediyeler,

Özürlülerle ilgili bazı dernekler ve vakıflar tarafından engelliler için meslek edindirme kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara katılabilmek için söz konusu kurum ve kuruluşların ikamet edilen ildeki şubeleriyle ilişkiye geçilmesi ve istenilen belgeler tamamlanarak başvurulması gerekmektedir. Bu kurslar genellikle ücretsiz olup, bazı kuruluşlar ulaşım olanağı da sağlamaktadır. Engelli bireyin bu kurslara devam etmesi, diploma veya sertifika alması, durumuna ve yeteneğine uygun bir işe girmesini kolaylaştıracaktır.

g. Engelliler devlet memuru olarak çalışabilir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesine göre çıkarılan “Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Devlet Memuru olarak çalışabilmektedirler. Bir kamu kuruluşunun çalıştırdığı memurların %3’ü oranında engelli memur çalıştırma zorunluluğu vardır. Engelli kişinin belirli aralıklarla yapılan sınavlara katılması bu sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Hangi kurumların sınav açacağı, alınacak engellilerin sayısı, aranan nitelikler, başvuru için gereken belgeler, başvuruların nereye, hangi tarihe kadar yapılacağı; Resmi Gazete, TRT’nin televizyon ve radyo kanalları ile tirajı yüksek gazetelerde yayınlanan ilanlarla duyurulmaktadır. Ayrıca bu sınavlar hakkındaki bilgiler Özürlüler İdaresi Başkanlığının 0312 419 79 24 telefon numarasından veya www.memurlar.net adreslerindeki web sitelerinden de takip edilebilir.

h. Engelliler işçi olarak çalışabilir.

4857 Sayılı İş Kanunun 30.maddesine göre 50 ve 50’nin üzerinde işçi çalıştıran kamu ve özel işyerlerinin %3 oranında sakat işçi çalıştırmaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan işverene çalıştırmadığı her engelli işçi için ve her ay 750 milyon TL ceza ödettirilmektedir. İşçi olarak işe girebilmek için engelli bireyin öncelikle ikamet ettiği ildeki İş-Kur şubesine şahsen başvurması gerekmektedir. İş-Kur şubesi engelli bireyi Sağlık Kurulu Raporu almak üzere hastaneye sevk edecektir. Rapor alındıktan ve istenen evraklar tamamlandıktan sonra İş-Kur şubesinin sakatlar birimine kaydedilecek ve sıraya konulacaktır. Sırası geldiğinde de işe yerleştirilmek üzere Kurum tarafından çağrılacaktır.

i. Engellilerin yararlandığı vergi indirimleri.

GELİR VERGİSİ, Hizmet erbabı, serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen özürlüler ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü yakını olanlar 193 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir vergisi indiriminden faydalanabilmektedirler. İndirim tutarı, indirimden yararlanan veya bakmakla yükümlü olduğu özürlünün özür derecesine göre birinci, ikinci ve üçüncü derece özürlü olmak üzere ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Kanuna göre, Çalışma gücünün asgari % 80`ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılmaktadır. Engelli hizmet erbabından birinci derece Engellilerin  aylık maaşları veya ücretlerinin 440.000.000 TL, ikinci derece özürlülerin aylık maaşları veya ücretlerinin 220.000.000 TL, üçüncü derece özürlülerin aylık maaşlarının veya ücretlerinin 110.000.000 TL’lik dilimi gelir vergisinden muaftır. Bakanlar Kurulu her yıl bu miktarları yeniden belirlemeye yetkilidir. Serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen özürlülerin vergi indirimleri, özür derecesine göre hizmet erbabı özürlülere tanınan aylık indirimin 12 ile çarpılarak vergi matrahından düşürülmesi yoluyla hesaplanmaktadır.

j. Vergi indiriminden yararlanmak, Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen;

ENGELLİ HİZMET ERBABI İÇİN:

— Dilekçe

— Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

— Nüfus cüzdanı örneği,

— Üç adet fotoğraf.

HİZMET ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ENGELLİ KİŞİLER İÇİN:

— Bir dilekçe,

— Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

— Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

— Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu göstermek üzere, ücretlinin çalıştığı işyerinden veya durumuna göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alınan ve özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının birer örneği,

ENGELLİ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN:

— Bir dilekçe,

— Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

— Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ENGELLİ KİŞİLER İÇİN:

— Bir dilekçe,

— Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

— Engelli  kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

— Engelli  kişiye bakmakla yükümlü olduğunu göstermek üzere, serbest meslek erbabının kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan alınan ve Engelli  kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının birer örneği.

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ENGELLİLER İÇİN:

Bir dilekçe ve vergi kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf ile birlikte,

— İllerde, defterdarlık gelir müdürlüğüne,

— Bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne,

— Diğer ilçelerde mal müdürlüklerine başvurabilirler.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, H sınıfı sürücü ehliyeti bulunan Devlet Hastanesi’nden, özel tertibatlı otomobil kullanabileceğine dair heyet raporu alan özürlülerden %27 ÖTV alınmaz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI, Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır. Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları bizzat kullanma zorunluluğu yoktur. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen engellilerin tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

GÜMRÜK VERGİSİ, Engellilerin kendi özel kullanımları için yurt dışından ithal ettiği alet ve makinelerden gümrük vergisi alınmaz. Gümrük kanununa göre, sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu ve motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri gümrük vergisinden muaftır.

k. Engellilerin emekliliği, EMEKLİ SANDIĞI, Emekli Sandığı’na bağlı olan ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle %40’ın üstünde sakatlık raporu bulunan engelliler, 15 yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları takdirde emeklilik hakkından yararlanabilirler.

SSK,   Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53’ncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan ilgili mevzuatı uyarınca  1. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az on beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, III. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. Emeklilik için,

- 3  Resim

- Vukuatlı  nüfus örneği,

- Sağlık  Raporu ile başvurmaları gerekir.

BAĞKUR, Bağ-kur, engellilere yönelik özel bir erken emeklilik uygulaması yapmamaktadır.

MALULEN EMEKLİLİK   Malulen emeklilik durumu ile ilgili olarak 3 Sosyal Güvenlik Kuruluşu’nun da erken emeklilik uygulaması vardır.

l. Sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan engellilerin hakları.

YEŞİL KART, Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderleri 3816 Sayılı Kanun kapsamında Devlet tarafından karşılanmaktadır. Yeşil kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, il ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine valilik ve kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir. Bu kartı çıkartmak için;

-  Muhtardan   “Form 5” alınır.

-  İkamet   edilen ilçenin kaymakamlığından başvuru formu alınarak işlemlere devam edilir.

SAKATLIK MAAŞI   Herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan engelliler 2022 sayılı kanun çerçevesinde üç aylık dönemler halinde sakatlık maaşı alabilirler. Sakatlık maaşından yararlanabilmek için aşağıda sayılı belgeler ile ikamet edilen ilçenin kaymakamlığına başvurulması gerekmektedir.

- Başvuru  formu (Kaymakamlığa bağlı mal müdürlüklerinden alınacak.)

- Malullük  ve sakatlık aylığı bağlanacaklar için özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

- 3  Adet belgelik fotoğraf

Müracaatın uygun olarak kabul edilmesinden sonra 3 aylık dönemler halinde peşin olarak Mahalli Maliye Teşkilatlarından alınır. 2022 sayılı yasaya göre maaş alanlar devlet hastanelerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTAÇLIK MAAŞI, Herhangi bir sosyal sigorta kurumuna bağlı olmayan ve 2022 sayılı kanuna göre sakatlık maaşı almayan engelliler aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak aylık bağlanmasını sağlayabilirler.

Gerekli Evraklar:

- Dilekçe

- Mal bildirim beyanı

- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Sağlık kurulu raporu

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Fakirlik kağıdı

- Sosyal Sigortalar Kurumu- Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2022 sayılı kanuna göre maaş almadığını gösteren belge. Sosyal Sigorta hakkına sahip olan anne ve babaların vefatından sonra 18 yaşını doldurmuş olan engelliler, 2022 sayılı kanuna göre sakatlık maaşı alıyor olsalar bile emeklilik maaşından yararlanabilirler.

Emeklilik durumunu öğrenmek için www.sgk.gov.tr den sorgulama yapabilirsiniz.

m. Engelliler gereksinimleri olan araç, gereç ve cihazları ücretsiz olarak temini.Sakatlıkları nedeniyle özel araç –gereç ve cihazlara ihtiyacı olan engelliler, bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı iseler ihtiyaç duydukları araç-gereç ve cihazları bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşundan katkı payı ödeyerek temin edebilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunmayan engellilerin ihtiyaç duydukları özel, araç-gereç ve cihazları temin edebilmeleri için aşağıdaki belgeleri tamamlayarak ikamet ettikleri Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekenler;

- Yeşilkart,

- Fakirlik kağıdı,

- İkametgah kağıdı,

Ayrıca kazaya neden olan aracın sigortası yada kaskosundan da bu cihazların bedelini alabilirler.

Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının ilgili Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği

Tarihi:02.10.1999  Sayısı:23834

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İşletmenin Faaliyet Alanı

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi ile Döner Sermaye Saymanlığı’nın kuruluş ve çalışma esaslarını; trafik kazalarından dolayı Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan ilk ve acil yardım hizmetleri ile tedavi hizmetlerinin bedelinin takibine ve tahsiline dair usul ve esasları düzenlemek maksadıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik 8 inci maddesine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İşletmenin Faaliyet Alanı

Madde 4- İşletmenin faaliyet alanı, Bakanlığa bağlı ilk yardım ve acil sağlık hizmeti sunan istasyon ve merkezler ile Bakanlığın diğer sağlık kurum ve kuruluşları vasıtasıyla motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralananlara sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmet ile ilgili olan diğer iş ve işlemleri yapmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye Saymanının Ödemeden Önce Yapacağı İşler

Madde 13- Sayman ödeme fişlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

c) Giderlerin kanun, tüzük, kararnamelere ve yönetmeliklere uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Ödeme fişine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a, d, e, f, g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz. Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları ödeme fişine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

n.Engelliler özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kurumlardan yararlanabilirler.Ülkemizde devlet kuruluşu olarak hizmet veren özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinin yanısıra özel kişiler ya da kuruluşlar tarafından işletilen ve özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kuruluşlar da bulunmaktadır. Çeşitli kentlerimizde sayıları 600’ü bulan bu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek eğitimi gören engellilerin aldıkları eğitimin bedeli, engellinin velisinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu Emekli Sandığı veya SSK ise bu sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur henüz böyle bir ödeme yapmamaktadır. Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki destek eğitimi olanağından yararlanmak isteyenlerin daha fazla bilgi için Emekli Sandığı veya SSK’ya ya da bir Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için,

Başbakanlık Özürlüler İdaresi http://www.ozida.gov.tr/

Sosyal Güvenlik Kurumu http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr

T.C. Sağlık Bakanlığı http://www.saglik.gov.tr

Türkiye Sigorta ve Reasurans Şirketleri Birliği http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb

Güvence Hesabı http://www.guvencehesabi.org.tr/

Türk Ceza Kanunu http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

Yargıtay  http://www.yargitay.gov.tr/

Kurallara uyalım,

Sadece kendimizi değil, çevremizi de düşünelim,

Ve unutmayalım, İNSANIN YEDEK PARÇASI YOKTUR!