Go to Top
Telefon&Fax: +90 216 380 84 54 / GSM: +90 532 484 79 82

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 2

1 Mart 2012 günlü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 1. maddesi ile, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Taksi”, “Taksi Dolmuş”, “Kamyonet”, “Motosiklet”, “Motorlu Bisiklet”, “Bisiklet”, “Kamp Taşıtı”, “Taşıma Sınırı (Kapasite)” tanımları ile aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Motor Karavan”, “Zırhlı Taşıt”, “Ambulans”, “Cenaze Arabası” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (5) numaralı alt bendine “SF Seyyar vinçler” tanımı eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası  değiştirilmiş, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş, 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendi,53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile üçüncü fıkrası, 54 üncü maddesi başlığı ile birlikte, 58 inci maddesi, 64 üncü maddesi, 72 nci maddesi, 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 81 inci maddesi değiştirilmiş, 100 üncü maddesinde yer alan tabloda “Kamyonet (N1), (N2)” araç cinsi satırından sonra gelmek üzere “Panelvan (N1)” araç cinsi ibaresi eklenmiş ve yol durumlarına göre bu aracın azami hız sınırları gösterilmiştir.121 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine bir alt bent eklenmiş, yine 122 nci maddesi başlığı ile birlikte,125 inci maddesi başlığı ile birlikte, 145 inci maddesinin ikinci fıkrası, 152 nci maddesi, 156 ncı maddesi, 157 nci maddesi, 178 inci maddesi, Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) ve (2) sayılı cetveller, Yönetmeliğin ekinde yer alan (4) sayılı cetvelin “Psikiyatri Uzmanı Muayenesi” bölümünün birinci fıkrası değiştirilmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ceza Puanı Cetveli”ne (Ek-35) maddeler ile ilgili öngörülen ceza puanları eklenmiştir. Keza aynı Yönetmeliğe bir geçici madde eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğin; 37 nci maddesinin ikinci fıkrası, 159 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile ekinde yer alan EK–12/K, EK–12/K–1, EK–12/L, EK–12/L–1, EK–12/M ve EK–12/M–1 ve EK–19 (Sürücü Belgesi Müracaat Kayıt Defteri) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin; a) (1) Sayılı Cetvelin “C) HUSUSİYETLERİNE GÖRE ARAÇLARDA BULUNDURULACAK TEÇHİZAT” bölümünde bulunan “Geri yansıtıcılı şerit”e ilişkin kısmı yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.

About TrafikMagduru

www.trafikmagduru.com